• یکی پیدا بشه این‌ تصاویر رو بنر کنه در بیلبورد #میدان_ولی_عصر که ببینند مردم این سرزمین فلاکت و بی عدالتی را!
    که بفهمند با این همه منابع و ثروت چطور کودک هیزم‌شکن داریم؛ دختربچه هیزم‌شکن!
    مسافران #اختلاسگر و دزد #کانادا ببینند حق کی رو از حلقومش به تاراج بردن!
    #شرم