• سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی در جده، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات، معاون سفارت در بیروت و دبیر اول سفارت در دمشق از دیگر سمت‌های قبلی دهقانی پوده