• امروز سازمان ملل به آذربایجان و ارمنستان هشدار داد در صورت ادامه جنگ هر دو کشور را به ایران پس میدهد
    میگن از صبح هردوتا کشور ۱۰۰ بار از هم عذرخواهی کردن