• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/10 ساعت 03:01

    همسایه بالایی آش دوغ پخته بود، با یک سطل خالی ماست رفتم سهمم را گرفتم و با فلفل قرمز خانگی‌ کلش را تناول کردم.
    چه کاری بود آخه؟!