• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/10 ساعت 14:53

    سه سال پیش تو اوج مشکلاتش؛ از ورشکستگی تا بروز ناگهانی بیماریش، در حالی‌که برای روز تولدش نه پول داشتم هدیه بگیرم و نه دل و دماغ یک نامه بدون خط خوردگی نوشتم؛ درباره گذر از رنج‌ها …
    حالا هر وقت حالم بده اون نامه تا شده رو از کیفش در میاره میده دستم میگه بلند بخون ؛)