• حمیدرضا دهقانی پوده #سفیر جدید ایران در #قطر

    * او دستیار وزیر و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بوده است