• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/09 ساعت 19:28

    سخنگوی وزارت امور خارجه نمایش جدید نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل را پرده‌ای دیگر از سلسله نمایشهای خیمه شب بازی دانست که از ذهن توطئه‌گر وی و کارزار ضداطلاعاتی سازمانهای جاسوسی این رژیم نشات می‌گیرد.