• شمخانی: من تا آخر پای انقلاب هستم، ولی به این معنا نیست که تا آخر رئیس باشم