• تبریک #ظریف به مردم چین بمناسبت سالگرد تاسیس چین نوین و عید پاییزه
    سال ۲۰۲۰ سالی بسیار خاص برای دنیا بود. دستیابی به موفقیتی همچون کنترل اپیدمی و احیای اقتصادی برای #چین بسختی حاصل شد. موفقیت روز افزون چین و چشم انداز وسیعتر مشارکت جامع راهبردی ۲ کشور را آرزومندم.