• در تاجیکستان «کسل کش تیز رفتار» همان آمبولانس است و در افغانستان «شفاخانه» به بیمارستان گفته میشود …
    شکرشکن شوند همه طوطیان هند
    زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود