• #ظریف: می‌گویید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش را با زبونی و نهایت سبوعیت کشتید. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند، شما ترسو و وحشی هستید
    #سردار_سلیمانی