• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/07 ساعت 20:54

    شماره تلفنی از آقای جواد قارایی مستند ساز #ایرانگرد دارید؟ … دوستی نذر کرده برای یک جایی که آقای قارایی رفته بوده … حالا میخواهد با کمک ایشان نذر را ادا کند