• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1399/07/06 ساعت 17:57

    یکی که تازه از #کانادا برگشته، میگه برای ما که اولین بارمون بود میرفتیم، توری برگزار شد که مناطق محتلف رو نشونمون بدن. یکی از جاهایی که میبرن معرفی میکنن خونه #خاوری ایناست!
    جاذبه گردشگری صادر کردیم.