• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/06 ساعت 01:14

    هربار که مردی، زنی، کودکی رو می‌بینم که در سطل زباله دنبال روزی می‌گرده، قلبم فشرده میشه و درد می‌کشم.
    روزی ده بار، روزی صدبار، روزی هزار هزار بار.