• در نشست مشترک نمایندگان مجالس دو کشور پیرامون سرمایه گذاری ایران در افغانستان، انتقال نفت و گاز به این کشور، آموزش دانش آموزان مهاجر در ایران، احداث کارخانه‌های ذوب آهن در افغانستان و تدوین سند راهبردی ایران و افغانستان بحث و تبادل نظر شد