• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/07/02 ساعت 21:31

    آخرین قسمت #سریال #دل آنقدر سریع پرونده همه روایتهای ناتمام رو آبکی بست که قابل وصف نیست. حتی طوری شده بود که برای جمع کردن سریعتر موضوع، برخلاف ۳۹قسمت گذشته، نریشن رستا روی فیلم بود تا با توضیحات و توجیهات بیشتر، موضوع را بتوانند جمع کنند!