• دیدار و مذاکره با مقامات بلندپایه سیاسی و پارلمانی کشور اسلامی افغانستان