• مجله بازخورد   BazkhordMag@

  1399/06/28 ساعت 21:29

  - ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می‌سازیم، ترجمه: امیرمحمد جوادی، مجید
  - از لنز تیره، ترجمه: جواد همایون پور، یوبان
  - ابدی‌ها، ترجمه: پیام صارمی و الهام حق‌پرست، کتابسرای تندیس
  - گزارش اقلیت، ترجمه: علیرضا یارپرور، پریان

  فیلیپ دیک: فیلسوف داستان‌پرداز | بازخورد ۱۵