• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/28 ساعت 21:29

    از فیلیپ دیک به‌فارسی چه بخوانیم؟

    - آیا آدم‌مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟، ترجمه: محمدرضا باطنی، روشنگران و مطالعات زنان
    - بلیدرانر، ترجمه: شهریار وقفی‌پور، نیماژ
    - ساکن برج بلند، ترجمه: سمیه گنجی، روزنه