• قیمت واقعی مجتمع «آساک دوچرخ» بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه هنگام واگذاری به بخش خصوصی و مالک شخصی حدود ۶ تا ۸ میلیارد تومان بوده؛ اما بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ با ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شد که نشان از تزویر و تقلب و پایمال شدن حق مردم قوچان دارد| http://fna.ir/ezkj۰a