• شاهین چراغی   CheraghiShahin@

    1399/06/27 ساعت 11:19

    سر وسامان دادن وضعیت صنعت #فولاد راهکار دارد،بایدبه تجربه چندین ساله فولاد سازان ومکانیزمهای #بورس_کالا اعتمادکنیم،اجرای مرتب روشهای مختلف وآزمون وخطا کردن،سود ومنافع تولیدکننده رابه واسطه‌ هاودلالان انتقال میدهد،سودحاصل ازتولید،برای طرح توسعه و #جهش_تولید بایدبه سهامداران برسد