• دادیاب رو دریابید رفقا و دوستان گرامی ام … حاصل زحمت و خون دل خوردن یک سال مداوم یک تیم امیدوار …