• سیدمحمد لواسانی   smslavasani@

    1399/06/26 ساعت 11:32

    یه بار ساعت ۳-۴صبح از جشنواره فجر بر میگشتم و گیج خواب بودم. رفتم کلید رو انداختم به در خونه، دیدم کلید توی قفل نمیره، توی اوج خواب گفتم احتمالا کلید رو گذاشتن پشت در. یه ۵دقیقه‌ای زنگ رو میزدم تا صدای همسایه اومد که کیه باباااا؛ یه طبقه اشتباه اومده بودم! از پله‌ها فرار کردم