• ادعاهای بی پایه! الان این ادعا را می‌کنند و فردا آن را عامل تخریب اقتصاد میخوانند و پس فردا می‌گویند ما گفتیم!!

    سرمایه گذاران را فریب ندهید نه در خوشی و نه در سختی!!