• «طرح پیشنهاد فروش بخشی از سهام مخابرات برای تامین سرمایه توسعه شبکه»