• سعید درخشانی   SaeidDerakhsha3@

    1399/06/26 ساعت 11:47

    اقای دکتر جهت مزاح اینو گفتند،ولی برای توضیح در حد دانسته‌های خودم ، علاوه بر حجم نقدینگی ، سرعت گردش پول یا v که برابر یک بر k هست و k همون مانده حقیقی پوله که انتظارات تورمی بالا به هر دلیلی باعث کاهش k و رشد v و‌ سمت چپ معادله شده که فقط رشد قیمتهای سمت راست میتونه متعادلش کنه