• «سناتورهای آمریکایی درباره قرارداد تیک تاک و اورکل تردید دارند»