• «اجازه دادیم یک شخص و یا یک جریان، در همه عرصه‌ها بی‌قانونی کند»