• توپ سرگردان #گرانی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دست به دست می‌شود و مردم هر روز حیران‌تر از دیروز

    گویا تمامی دستگاه‌های حاکمیت بطور ناخواسته می‌خواهند کشور را به سمت شورش‌های اجتماعی سوق دهند
    اگر برای حل بحران گرانی ، بی عرضه هستید کنار بکشید و مردم را بیش از این آزار ندهید