• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1399/06/26 ساعت 11:23

    یکی از معترضان جنبش ضد بی عدالتی ساختاری در #کالیفرنیا خود را روی ماشین #پلیس بزرگراه می‌اندازد اما پلیس به حرکت خود ادامه می‌دهد و او بر زمین می‌افتد.