• «تلاش توئیتر برای ساماندهی اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا»