• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1399/06/26 ساعت 11:44

    ما که دین و ایمان درست و حسابی نداریم، متشرعین عزیز جواب بدن: این فوتبال‌هایی که تلویزیون بابتش پولی نمیده و بدون اجازه پخش می‌کنه، حرام نیست احیانا؟ دزدی حساب نمیشه؟