• صدری: برای اینکه شبکه پایدار و باکیفت مخابراتی در اختیار مردم قرار دهیم، باید از تولیدات با کیفیت هم استفاده کنیم.