• رستگار: ما در خدمتیم که در اجرا و عملیات شبکه ملی اطلاعات باشیم. جلسات مقدماتی برای بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات برگزار و گفت و گوهایی انجام شد.