• صدری: تعهد سه هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری و استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه #مخابرات داریم. سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون یورو از تجهیزاتی که خارج از کشور تامین می‌شد، از تولید داخل استفاده کردیم.