• رستگار، رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی: ما به عنوان متولی بخشی از صنعت بر خود تکلیف کردیم شبکه ملی اطلاعات را شناسایی کنیم تا بتوانیم تجهیزات آن را تولید کنیم.