• «رئیس شرکت مخابرات ایران: ۵ هزار میلیارد تومان در بخش مخابرات سرمایه‌گذاری شد»