• «وزیر ارتباطات خبر داد: حمایت عملی اپراتورها از تولید گوشی داخلی کلید خورد»