• رستگار: امروز بین عرضه و تقاضا برای تامین تجهیزات مخابراتی داخلی همکاری شکل گرفته است.