• «گوشی‌های موبایل صاایران دوباره وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شوند»