• «پایان تست‌های عملیاتی »پیشرفته‌ترین« ماهواره‌ سنجشی ایران»