• جهرمی @azarijahromi: مدیران #همراه_اول قول دادند طی ۱۰ روز آینده اتفاقات خوب‌تری هم در این شبکه برای عرضه بهتر خدمات شروع شود. از اول مهر با شروع دانشگاه‌ها شبکه با افزایش تقاضا باید بهبود یابد.