• سمیه توحیدلو   smto@

    1399/06/20 ساعت 18:28

    اطلاعیه انجمن جامعه‌شناسی درباره لغو عضویت یکی از پژوهشگرانی که در #روایت_آزار به او پرداخته شد.
    نهاد مدنی و علمی موظف است اخلاق را پاس بدارد و به این مسائل بی‌تفاوت نباشد.
    #تجاوز

    http://isa.org.ir/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷/۴۹۶۰-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۷٪C۲٪AD٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۵-٪D۹٪۸۴٪D۸٪BA٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۹٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪DB٪۸C…