• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/20 ساعت 22:57

    عمده شهرت هیوبرت درایفس به‌خاطر نقد رادیکال پروژه هوش مصنوعی بود. او در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از دیدگاهی پدیدارشناسانه به تفاوت بنیادی انسان متجسد و بدنمند و ماشین‌های نامتجسد پرداخت و امکان تحقق ادعای محققان هوش مصنوعی را ناممکن دانست.

    درایفس فیلسوف، درایفس مفسر | بازخورد ۱۵