• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/06/18 ساعت 19:15

    *شاخصه‌های جامعه مجازی استاندارد* مدیریت زندگی مجازی یک امتیاز و ضرورت است برای درست زندگی کردن در دنیای مجازی. برای عضو مؤثر جامعه مجازی بودن لازم است این مهم مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن اقدام شود. https://www.farsnews.ir/news/۱۳۹۹۰۶۱۲۰۰۱۱۸۶/