• سال ۸۸ برادران برای بازداشت یکی از عزیزان رفته بودند، لپ تاپ را که برداشتند با خشم و جدیت پرسیدند: کیس این را کجا مخفی کردی؟(با لهجه مازنی و عصبانی بخوانید)
    البته از اتهامات دوست دیگری هم بود که؛ «در منزل ایشان یک عدد ایمیل یافت شد»
    #اندروید