• وزارت #صمت یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وزارتخانه‌ها در بحث #تولید_ملی و #جهش_تولید است.
    که چندین ماه است به حال خود رها شده.که ضعف قوه مجریه را می‌رساند.
    رییس جمهور باید هر چه زودتر گزینه‌ای مناسب جهت این سمت به مجلس معرفی نماید.