• خدارو شکر نزدیک به دهه ۴۰ زندگیم که مصادف با دهه ۴۰ انقلاب هست ، تونستم خط کش تربیت اسلامی انقلابی را پیدا کنم
    #اندروید

    افزایش /سهام/اپل