• چون نزدیک ساعت ۱۲ شب است و من هم وسعم تنها به داشتن #اندروید می‌رسد به منظور حفظ آبروی خود، تا صبح فردا همه شما را به خدا می‌سپارم