• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/06/16 ساعت 16:17

    ۳- اگر شخصی، خبری راجع به خودش را تکذیب کرد اصرار نکنیم که ما صحیح می‌گوییم.
    ۴- خبری که صحت و دروغش مشخص نشده، نرویم کامنت تائید و یا فحش بذاریم.